ผู้ให้บริการ นายอนัน เค้าสิม
สถานที่ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารคณะวิทยาการจัดการ MS01 ชั้น 4
โทรศัพท์ 043-202267 ต่อ 48179
อีเมล์ canan@kku.ac.th
ที่มา BBMIS เป็นชื่อที่มีชื่อย่อมาจาก Blue Barque ที่แปลว่าเรือสำเภาสีฟ้า ที่เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการ ที่สื่อความหมายในทางการค้าขาย ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายบริหารงานโดยมุ่งเน้นพัฒนาหรือนำเข้าระบบไอทีเพื่อรองรับงานให้มากขึ้น หน่วยคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนา ระบบงานนี้ขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลมิติต่างๆของคณะเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจัดระบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เว็บไซต์นำเสนอข้อมูล: http://www.ms.kku.ac.th และ ระบบจัดการข้อมูลส่วนหลัง : http://bbmis.kku.ac.th ทั้ง 2 ส่วนทำงานสัมพันธ์กันแบบเว็บพลวัตร ใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของชุดข้อมูล ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่ดูแลโดยตรงเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านการจัดการข้อมูลของบุคลากรและการนำข้อมูลที่มีหน่วยงานดูแลที่ดีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ในบริบทของคณะ (Reusable) ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น
Version 1.0 (Start) เป็นระบบจัดการข้อมูลรุ่นแรกที่พัฒนาและติดตั้งใช้งานในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 จนถึง ช่วงเดือน มกราคม 2557 เน้นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์มีฟังก์ชันไม่มากแต่ถือเป็นรุ่นนำร่องเพื่อให้ความคุ้นเคยกับผู้ใช้งาน ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ # การจัดการข้อมูลบุคลากร # การเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์ # การรับ-ส่งไฟล์เอกสาร
Version 1.1 (Current) เป็นระบบจัดการข้อมูลรุ่นปรับปรุงบนกรอบงานของรุ่น 1.0 ดำเนินการในช่วงระยะเดือน มีนาคม 2557 ถึง ช่วงเดือน สิงหาคม 2557 เน้นฟังก์ชันการทำงานในส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ # การจัดการข้อมูลบุคลากร (เพิ่มฟังก์ชันการจัดการผลงานบุคลากร) # การเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์ (เพิ่มการแสดงข่าวขึ้นเฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ และการแทรกคลิปวิดีจากยูทิ้วขึ้นเว็บไซต์คณะได้อย่างสะดวก) # การรับ-ส่งไฟล์เอกสาร (เพิ่มความสามารถในการจัดหมดวหมู่แฟ้มเอกสารของบุคลากรได้ด้วยตนเอง) # การอัพโหลดรายงานการประชุมกรรมการคณะ กรรมการบริหารวิชาการ # การจัดการอัพโหลดแบบฟอร์มและคู่มือเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ